Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra speciālisti veic agrīno speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un sniedz konsultācijas pedagogiem, bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem speciālās izglītības jautājumos. Iespējamas izbraukuma konsultācijas Latgales plānošanas reģiona izglītības iestādēs.

Pieteikties darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00 pa tālruņiem 29197265, 26518903 vai pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv F.Varslavāna ielā 5, Rēzeknē, LV-4601


Skolas mājas lapā ir pieejams Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (skat. šeit).


Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi (skat. šeit).


Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (skat. šeit).


Informatīvs pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 01.09.2017. - 31.05.2018. veiktajām darbībām un to rezultātiem


Paziņojums

Informatīvs pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 01.09.2017. - 31.05.2018. veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4.punktā minēto kritēriju izpildi

Dokuments ir pieejams pielikumā