Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra speciālisti veic agrīno speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un sniedz konsultācijas pedagogiem, bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem speciālās izglītības jautājumos. Iespējamas izbraukuma konsultācijas Latgales plānošanas reģiona izglītības iestādēs.

Pieteikties darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00 pa tālruņiem 29197265, 26518903 vai pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv F.Varslavāna ielā 5, Rēzeknē, LV-4601


Skolas mājas lapā ir pieejams Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (skat. šeit).


Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi (skat. šeit).


Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (skat. šeit).