Izglītības programmas

Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs ir valsts nozīmes mācību iestāde, kurā bērnus uzņem ar Valsts vai pašvaldību pedagoģiski -medicīniskās komisijas atzinumu.

2017./2018.m.g. skola realizē 6 izglītības programmas:

 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511);
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015521);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611);
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911);

Speciālās korekcijas programmas mērķis ir sekmēt skolēnu valodas attīstību, korekciju un pilnveidošanu, paaugstināt sensomotoro, intelektuālo un vispārējo funkciju attīstību, atmiņu un uzmanību.

Skolas mācību un audzināšanas darbs ar praktisku ievirzi tiek organizēts, lai veicinātu izglītojamo valodas attīstību un korekciju, ievērojot audzēkņu vispārējo attīstības līmeni un veselības stāvokli, kā arī galveno mērķi - lai skolēni iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību, pēc tam turpinātu mācības un integrētos sabiedrībā.

Skolēniem pēc sekmīgas valodas traucējumu novēršanas ir iespējams atgriezties un turpināt mācības savās iepriekšējās mācību iestādēs.

Savukārt pēc skolas beigšanas absolventi turpina mācības gan arodskolās, gan vispārizglītojošajās vidusskolās.

Šodien skolā mācību procesa nodrošināšanai ir iekārtoti mūsdienīgi mācību kabineti un izveidota atbilstoša materiāli tehniskā bāze, izremontētas mācību un sadzīves telpas.

Izglītojamajiem bez maksas tiek nodrošinātas visas mācību grāmatas, četras reizes dienā - ēdināšana, dzīvošana skolas internātā, kā arī daļēji tiek apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi ceļā uz mājām.

Skolā strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs. Tie ir mācību priekšmetu un internāta skolotāji, logopēdi, kā arī sociālais pedagogs un psihologs. Visi pedagogi ir ieguvuši augstāko izglītību un kā arī sertifikātus speciālajā izglītībā, 17 pedagogiem ir maģistra grāds, 1 pedagogs studē doktorantūrā. Lielākā pedagogu daļa ir ieguvusi otru specialitāti.

Skola atbalsta iekļaujošās izglītības idejas, kā arī tās vērtības, kas veicina skolēnu izglītības un socializācijas procesa vienotību.

Mācību laikā skolas audzēkņiem tiek nodrošināta speciālās korekcijas un rehabilitācijas programma, kas ietver:

 • grupu un individuālās nodarbības logopēdijā;
 • ritmiku un logoritmiku;
 • ārstniecisko vingrošanu.

Skolas mācību procesā noteicošais ir:

 • izglītības saturs, kas noteikts valsts standartos un tiek īstenots skolas izglītības programmās;
 • korekcijas darbs;
 • individuāla un diferencēta pieeja.