„Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”

RIAC 2018.g. janvārī ir uzsācis realizēt projektu „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”. Projekta kopējās izmaksas 32 660 EUR, pašu finansējums – 9 435 EUR. Paredzēts līdzfinansējums no citiem avotiem: 15 800 EUR. Jau saņemts atbalsts un līdzfinansējums 4 000 EUR apmērā no Rietumu bankas Labdarības Fonda. RTA Dizaina fakultātes studējošie un akadēmiskais personāls sniedz bezmaksas atbalstu - gatavo RIAC 3 Multisensoro telpu specifikācijas un dizaina projektu. Līdzfinansējuma u.c. veida atbalsta meklēšana ir procesā. Projekta vadītāja - RIAC direktore Rita Zommere, kontaktpersona – RIAC metodiķe Ženija Truskovska, koordinatore – RIAC metodiķe Ilona Saule. Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018.gada janvāris – 2018.decembris, Rēzeknes pilsētā un novadā Latgales reģionā. Vairāk par projektu skatīt šeit.

„Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”

2018.gada martā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai konkursā” atbalstu saņēmis projekts „Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”. RIAC šajā projektā ir viens no sadarbības partneriem. Projekta vadītāja - docente, pētniece RTA, metodiķe RIAC Ženija Truskovska. Vairāk par projektu skatīt šeit.

„Multisensorā Latvijas karte RIAC: esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”

RIAC jauniešu neformālā grupa „Sajūtu monstriņi” 2018.g. aprīlī ir uzsākusi realizēt Jauniešu iniciatīvu projektu „Multisensorā Latvijas karte RIAC: esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”. Projektu atbalsta Rēzeknes pilsētas pašvaldība un koordinē Austrumlatvijas Radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs.”

Projekta īstenošanas termiņi: 09.04.2018. – 30.11.2018.

Projekta darba grupā darbojas: 7 cilvēki, ieskaitot JIG (Jauniešu iniciatīvas grupas) vadītāju – Ritvaldi Bleivi.

Projekta vadītājs: RIAC direktora vietn. metodiskajā darbā Inna Guseva (palīdz projekta pieteicējam – jauniešu iniciatīvas grupas vadītājam vadīt un īstenot projekta aktivitātes, atbild par līdzekļu izlietojumu).

Projekta konsultants: RIAC metodiķis Ženija Truskovska (konsultē projekta pieteicēju, jauniešu iniciatīvas grupu projekta rakstīšanā, atbild par projekta aktivitāšu saturisko daļu).

Vairāk par projektu skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra jauniešu iniciatīvas grupas „Improvizatori” projekta „Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca (JSKPD): sociālā gleznošana un sociālās spēles” realizācija sākās 18.10.2016.

Projekta vadītājs 9. klases skolnieks Džonatans Naļimovs Projekta konsultants RI-AC metodiķe Ženija Truskovska

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs". Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekta prezentācija


"Kompetenču pieeja mācību saturā"

Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs piedalās projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā"

RIAC ir pilotskola, kura strādā pie jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas. Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, lai veidotos kompetences- kompleksa prasme, lietpratība.

]

2017./2018.m.g. RIAC realizē pašvadības caurvijas ieviešanu mācību darbā un lasītprasmes pilnveidošanas

PAŠVADĪBA - t.i. skolēni

  • apzinās savas emocijas, vēlmes, vajadzības un intereses;
  • spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un mācību darbību;
  • prot un ir motivēti pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi;
  • saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam;
  • izvērtē savus mācību sasniegumus.

ESF projekts

Projekti

Uzsākts ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā  šajā mācību gadā tiek uzsākts jauns ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kas tiek realizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  parakstīto sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu. Informācija par pasākumiem atrodas sadaļā Atbalsts skolēniem.Jaunatnes iniciatīvu projekts

No 2017.16.10. līdz 22.12. Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra jauniešu iniciatīvu grupa „AMAclab” realizēja projektu "Es - pilsētā, es - profesijā, es - nākotnē".

Projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs".

Projekta prezentācija


Preses relīze

2017.gada marta mēnesī RTA zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē, projekta vadītāja RTA docente Ž.Truskovska. RIAC šajā projektā ir sadarbības partneris. Vairāk par projektu skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra jauniešu iniciatīvas grupas „Improvizatori” projekta „Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca (JSKPD): sociālā gleznošana un sociālās spēles” realizācija sākās 18.10.2016.

Projekta vadītājs 9. klases skolnieks Džonatans Naļimovs Projekta konsultants RI-AC metodiķe Ženija Truskovska

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs". Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekta prezentācija