Vadības komanda

Direktore: Rita Zommere

Skola

Direktora vietnieki: Anna Deksne, Aivars Augustovs, Pēteris Binduks, Inna Guseva, Irina Kruste

Skola


Informācijai

 • Skolas ēka celta 1956. gadā kā internātskola nedzirdīgiem bērniem.
 • 1960. gads - skolā tiek organizētas trīs pirmsskolas bērnu grupas, kurās uzņem bērnus ar dzirdes traucējumiem no 3 gadu vecuma.
 • Skola

 • 1969. gads - tiek atvērta klase bērniem ar smagiem valodas traucējumiem.
 • Skola

 • No 1980. gada tā darbojas kā speciālā skola bērniem ar smagiem runas traucējumiem.
 • 2001. gads - tiek izveidota atbalsta grupa (psihologs, sociālais pedagogs, logopēdi, ārsts, specialais pedagogs).
 • 2005. gads - skolas nosaukums - Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola, un tā ir valsts nozīmes mācību iestāde, kurā bērnus uzņem ar Valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
 • No 1977.g. līdz 1988.g.- par skolas direktoru strādā Pēteris Ančupans.
 • No 1988.gada līdz 2009.g skolu vadīja Jānis Laimonis Rožukalns.
 • No 2009.g skolu vada direktore Rita Zommere.
 • 2016. gads - skolas nosaukums - Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs.

2017./2018.mācību gadā skola realizē 6 izglītības programmas:

 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511);
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015521);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611);
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911);

  Mācību laikā skolas audzēkņiem tiek nodrošināta speciālās korekcijas un rehabilitācijas programma, kas ietver:

 • grupu un individuālās nodarbības logopēdijā;
 • ritmiku un logoritmiku;
 • ārstniecisko vingrošanu.

Skolas mācību procesā noteicošais

 • izglītības saturs, kas noteikts valsts standartos un tiek īstenots skolas izglītības programmās;
 • korekcijas darbs;
 • individuāla un diferencēta pieeja;

Izglītības programmā ir specifiski mācību priekšmeti - individuālās un frontālās logopēdiskās nodarbības, ritmika, ārstnieciskā vingrošana, kas sekmē skolēnu valodas attīstību.

Viss mācību un audzināšanas process tiek pakļauts galvenajam mērķim - skolēnu valodas attīstībai un korekcijai, ņemot vērā skolēnu traucējumu pakāpi, vispārējās attīstības līmeni, veselības stāvokli, lai skolēni 10 gadu laikā apgūtu pamatizglītību un turpinātu mācības specialitātēs.


Ārpusstundu aktivitātes

Skolā darbojas 25 dažādi fakultatīvi un interešu izglītības pulciņi, klubs „Labie draugi”, Sociālā atbalsta centrs bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī skolēnu pašpārvalde.

Skola


Skolas tradīcijas

Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts neatkarības proklamēšanas svētki, Gadskārtu ieražas (Ziemas Saulgrieži, Meteņi, Lielā diena), Jaungada masku balle, Ābeces svētki, skolēnu darbu izstādes, mācību priekšmetu nedēļas, absolventu vakars, nepieradinātās modes skate, Lieldienu pasākumi, Valodas nedēļa, Pēdējā zvana svētki, Izlaiduma svinības.

Skola