Metodiskais centrs


2018.gada 30.-31.oktobrī tiek organizēta Starptautiska jauno zinātnieku un praktiķu zinātniski praktiskā konference „Preventīvs sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktiskā pieredze”

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai, projekts Nr. 16.7/9, 2018; Organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu – attīstības centru (RIAC) un Rēzeknes novada Sociālo dienestu)
Mērķa auditorija: Latgales plānošanas reģiona sociālie pedagogi, sociālie darbinieki u.c. interesenti
Konferences norises valodas: latviešu, angļu, krievu.
Papildus informācija:
• Konferences ietvaros notiek 4 darbnīcas, darbnīcas dalībnieku skaits līdz 15 cilvēkiem, katram dalībniekam būs iespēja ņemt dalību divās no tām;
• pasākuma dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību 2 dienu zinātniski praktiskā konferencē (12 stundas);
• pasākums ir bezmaksas – notiek projekta ietvaros, dalībnieku skaits ierobežots, savlaicīgi jāpiesakās līdz 29.10.2018 plkst.13.00;
• pieteikšanās pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv (ar piebildi Zinātniskā Granta konference), ierakstot precīzu informāciju : Vārds, Uzvārds, darba vieta, pieteikt vai nepieteikt pusdienas, vēlamās darbnīcas (2) nosaukums; papildus uzziņas var saņemt arī zvanot pa mob.tālr. 29458009.
Sastādīja: RTA Zinātniskā granta pētniecībai projekta vadītāja docente RTA Ženija Truskovska , zenija_truskovska@inbox.lv.
Pasākuma plānojumu skatīties pielikumā.

Bezmaksas kursi

2018. gadā no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas A 8 programmstundu tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.

Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv vai pa tālr. 26518903


Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:

20.08.; 21.08.; 22.08.; 27.09.; 23.10.; 24.10.


Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:


27.08.; 28.08.; 28.09.; 22.10.


Vietu skaits ierobežots.

Vispārizglītojošo skolu programma pielikumā

Pirmsskolas izglītības iestāžu programma pielikumā
30.05.2018. RIAC atbalsta personāls un pedagogi aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, uz pasākumu

"Kopā būt un darīt"

Grāmata

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt jaunu informāciju par dabas vides estētikas pamatu izmantošanu darbā ar bērniem, kā arī par silto smilšu iekārtām, par krāsaino smilšu un graudu spēlēm utt. Būs iespēja piedalīties darbnīcās.

Pasākuma dienas kārtība:

10.30 - 11.00 : Reģistrācija

11.00 – 12.30 : Dabas vides estētikas pamata jomas - biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienība” pārstāve Diāna Timofejeva

12.30 - 12.50 : Kafijas pauze

12.50 - 13.30 : Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca. Sociālā gleznošana – RTA docente Ž.Truskovska, RIAC pedagoģe E. Barkane

13.35 – 14.15 : Mūzikas terapijas darbnīca – RIAC mūzikas skolotāja I.Urtāne

14.15 - 14.55 : Stikla kodināšanas darbnīca - biedrības „Eņģeļi ar mums” priekšsēdētāja I.Muhamberga

Dalībnieki saņems 5 stundu darba apliecinājumus.

Gaidām un ceram uz turpmāko produktīvo sadarbību!


"Laimīgs bērns laimīgā ģimenē"

Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu - attīstības centru rīko reģionālo konferenci "Laimīgs bērns laimīgā ģimenē", kurā aicina piedalīties jūsu novada/pagasta sociālā dienesta darbiniekus, bāriņtiesu pārstāvjus, speciālos un sociālos pedagogus, psihologus, vecākus, logopēdus un citus interesentus.

Konferences norises laiks: trešdiena 2018. gads 18. aprīlis, plkst. 10.00

Konferences norises vieta: Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs , F. Varslavāna ielā 5, Rēzeknē

Konferences mērķi:

  • Veicinot speciālistu sadarbību, aktivizēt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
  • Pievērst uzmanību audzināšanas kompetencēm ģimenē un skolā, ģimenes sadarbībai ar skolu un citām institūcijām.

Konferences dalībnieki:

Rēzeknes pilsētas, Aglonas, Balvu, Baltinavas, Gulbenes, Ciblas, Dagdas, Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Lubānas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Viļānu, Varakļānu, Vārkavas, Viļakas, Zilupes novadu un pagastu sociālie darbinieki, bāriņtiesu pārstāvji, logopēdi, skolu psihologi, vecāki un citi interesenti.

Konferences dalībnieki tās noslēgumā saņems apliecinājumus.

Konferences darba kārtība pielikumā

Dalības maksa 5,00 EURO, to jāpārskaita uz

Banka – Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Reģ.Nr.: 90000025446
Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs
Konta Nr.: LV66TREL9810850210010
Maksājums jāveic līdz 15.04.2018.
Paskaidrojumā obligāti jānorāda: dalības maksa par konferenci 18.04.2018.RIAC.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.Tālākizglītības kursu A programma

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs (RIAC) uzsāk realizēt 24 stundu tālākizglītības kursu A programmu logopēdiem un dzimtās valodas skolotājiem „Speciālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu logopēdu un valodas skolotāju profesionālā pilnveide kompetenču kontekstā speciālajā izglītībā”.

Pirmā nodarbība notiks 13.04.2018. sākums plkst.10.00 RIAC telpās - Rēzeknē, F.Varslavāna ielā 5. Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv vai pa tālr. 26518903 līdz 10.04. 2018.

Vietu skaits ierobežots.

Dalības maksa – 35.00 EURO.
Naudas pārskaitījumus veikt:
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Reģ. nr. 90000025446
Banka – Valsts kase
Bankas kods – TRELLV22
Konta Nr.LV66TREL9810850210010


Tālākizglītības kursu programma pielikumā.01.12.2017. plkst. 10.00 Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.- 2. klašu pedagogiem seminārs "Agrīnā diagnostika bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Darbs ar vecākiem"

Vairāk skatīt šeit.


Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmiju (RTA)

2017.30.11. plkst.16.30 organizē pirmskolas vecuma bērnu un 1.-2. klašu skolēnu vecākiem bezmaksas semināru diskusiju "Agrīnās diagnostikas nozīme bērna pašrealizācijā".

Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskola -attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju organizē Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu semināru "Agrīnās diagnostikas nozīme pirmsskolas vecuma bērniem. Darbs ar vecākiem".

Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu - attīstības centru (RIAC) RTA zinātniskais grants pētniecībai 04/-12/2017 projekta ietvaros "Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē"

Organizē 30.-31.10.2017 divu dienu starptautisku zinātniski praktisku semināru RIAC telpās, F.Varslavāna ielā, 5, Rēzeknē

Vairāk skatīt šeit.


Lietderīgie dokumenti

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

Informatīvais pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem

Papildinājumi informatīvajām pārskatam par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem

Tālākizglītības kursi

2017. gada no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikt savus darbiniekus bezmaksas tālākizglītības kursu A programmās.

Vairāk skatīt šeit.

A_programma_skolam.docx

4-6_gadu_vec_bernu_programma.docx


Diskusijas

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra organizētās nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju apaļā galda diskusijas „Kopā roku rokā” apkopojums un izstrādātie priekšlikumi

29.03.2017. Diskusijā piedalījās biedrību „Eņgeļi ar mums” ( Rēzekne), „Mēs saviem bērniem”( Madona), „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, „Saules stars AV” ( Rēzeknē), Balvu teritoriālās invalīdu biedrības, Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības un nodibinājuma „Trīs Lauvas” pārstāvji. Visas augstāk minētās NVO veic darbu ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, ar bērnu ģimenēm, kā arī dažāda veida preventīvi izglītojošu darbu ar plašāku sabiedrību.

Vairāk skatīt šeit.